گروه وکلای کارنگروه وکلای کارنگروه وکلای کارن

نوار کناری استاندارد نوشته

فروش مال غیر با سند رسمی چیست و چه مجازاتی دارد؟

فروش مال غیر با سند رسمی و مجازاتی آن

فروش مال غیر، یکی از جرایمی است که در جامعه رواج داشته و قانون برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته است. این جرم به فروش یک مال توسط شخصی که مالک آن نیست اشاره دارد. در واقع اگر شخصی مالکیت مالی را نداشته و یا از جانب صاحب آن…
ادامه مطلب